Staráme se o naše klienty

Změna předepisování antivirotik

Ministerstvo zdravotnictví  vydalo očekávaná mimořádná opatření, umožňující předpis antivirotik PAXLOVID a LAGEVRIO přímo indikujícím lékařem.

Od 1.1.2023  stanovilo jejich cenu a budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při výdeji v kterékoliv lékárně na základě běžného elektronického receptu vystaveného ošetřujícím lékařem. Praktičtí lékaři i ambulantní specialisté  ošetřující pacienta s onemocněním covid-19, který je ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění, již tedy nebudou vystavovat žádanku, na jejímž základě  byl lék vydáván   v nemocnicích s aplikačními centry, ale vystaví přímo  elektronický recept, na základě kterého bude lék pacientovi vydán v  lékárně

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno
z následujících kritérií:
• index tělesně hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2,
• chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 – CKD 5
(resp. snížení clearance kreatininu pod 60 ml/min, včetně dialyzovaných osob),
• jaterní cirhóza,
• diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulínem,
• primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména

 • transplantace solidního orgánu nebo transplantace kostní dřeně,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající
  léčbou,
 • biologická léčba,
 • monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den
  prednisonu (nebo ekvivalentu takové dávky při použitíjiného kortikosteroidu),
  • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci
 • chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné farmakoterapii,
 • intersticiální plicní onemocnění,
 • obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě,
 • plicní hypertenze,
 • cystická fibróza,
 • obstrukční a centrálníspánková apnoe,
  • trombofilnístav v dispenzární péči, zejména
 • primární trombofilie (D68.5): rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská
  mutace faktoru V), nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S,
  mutace protrombinového genu,
 • jiné trombofilie (D68.6): antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom,
  přítomný lupus koagulant,
 • opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze,
  • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání,
  • věk > 65 let,
  • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • léčená arteriální hypertenze,…
 • zdroj: splcr.cz